_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

10/25/2016

Εγκύκλιος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου επί τη 25ετία της εκλογής Του στον Οικουμενικό Θρόνο


Εγκύκλιος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου επί τη 25ετία της εκλογής αυτού εις τον Οικουμενικόν Θρόνον.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας Όλγα Μούσιου Μυλωνά στον Οικουμενικό Πατριάρχη (φωτό αρχείου)

Ευχετήρια Επιστολή της Δημοτικής Αρχής της Φλώρινας προς την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, με αφορμή την επέτειο των 25 ετών της Πατριαρχίας του στον Οικουμενικό Θρόνο. 

ΓΕΡΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: ΠΕΡΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ


ΜΕΤΕΡΙΖΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΠΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ 
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου
Ἡ σεξουαλικότης εἶναι ἕνα τμῆμα τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας 
Μεταξὺ τῶν métiers ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων ὑπάρχει τὸ παλαιὸν προσοδοφόρον τῆς ὁριζοντίου, ἴδιον τοῦ καλλιπυγοῦς φύλου. Εἰς τοῦτο προσθετέα καὶ τά "κουσούρια" τῆς παιδοφιλίας ἢ παιδεραστίας, ὁμοφυλοφιλίας, τῶν "σεισοπυγίδων", καὶ ἐσχάτως τοῦ τρανσεξουαλισμοῦ, τοῦ ἰσχυροῦ τοιούτου, τὰ ὁποῖα παρά τισι οὐχὶ μόνον ἐπετρέποντο, ἀλλὰ καὶ ἐτύγχανον ἐκτιμήσεως "ὑψηλῆς"! Καὶ ταῦτα παλαιότερον μέν, κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον, "ἠσκοῦντο" ἐν κρυπτῷ καὶ παραβύστω, ἐνῶ σήμερον ὅλως φανερῶς μὲ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, τὴν ἐλευθερίαν τοῦ ἀτόμου, τὴν χειραφέτησιν τῆς γυναικὸς καὶ τὰ τοιαῦτα, τὰ ὁποῖα ὁδήγησαν ἐν πολλοῖς καὶ εἰς τὴν νομικὴν κατοχύρωσιν αὐτῶν, μὲ ἀποβλέπτους καὶ ἀπιθάνους παραμέτρους, ὅπως τὸ σύμφωνο συμβίωσης, ἡ παιδοθεσία κ.ἄ. Τινὲς βεβαίως διατείνονται ὅτι πάντα ταῦτα "ἔχουσιν καλῶς" καὶ εἶναι ἀνεκτά, ἐφ' ὅσον πολλάκις προέρχονται ἐκ λόγων ἐνδογενῶν δὲν προσβάλλουν τὴν πιθανῶς "ὑπάρχουσαν" ἔτι δημοσίαν αἰδῶ, δὲν προκαλοῦν, ἔστω καὶ ἄν "δρομολογοῦνται" ὑπὸ τρίτων.
Εἰς τὴν ἐποχήν μας δηλονότι, καθ' ἣν παρατηρεῖται αὔξησις αὐτῶν, διεπιστώθη ὅτι ταῦτα ὀφείλονται εἰς λόγους ἰατρικούς, ὅπως τὴν μείωσιν κατὰ τὴν κύησιν ἐκχύσεως χοληστερίνης εἰς τὸν ἐγκέφαλον1, τὰς σφοδρὰς διαταραχάς, ὅπως τὸ ἄγχος, συνηθέστατον σήμερον, κατὰ ὁρισμένα στάδια τῆς ἐγκυμοσύνης, τὴν ἀλλαγὴν ἐν πολλοῖς τῆς διατροφῆς, τὸν σειρμόν, τὴν μείωσιν τῆς θρησκευτικότητος κ.ἄ. Ἡ θεολογία ὅμως τῆς Ἐκκλησίας δὲν δέχεται τὰ φαινόμενα αὐτά. Εἶναι δὲ ἀξιοπαρατήρητον, ὅτι συνήθως τὰ ἄτομα ταῦτα διακρίνονται διὰ τὴν εὐφυΐαν των, τὸν μεταξύ των σύνδεσμον, τὴν κλίσιν πρὸς τὰς καλὰς τέχνας κ.ἄ., ἐνῶ οἱ "λοιποί" συνήθως μάχονται ἀλλήλους, πολλάκις μετ' "ἀγάπης ἰδιαζούσης" καὶ ἀνυποκρίτου!
Τὸ θέμα ἐξ ἑτέρου τῆς σεξουαλικῆς παρενοχλήσεως, τὸ ὁποῖον συνδέεται μὲ τὰ ἀνωτέρω, ἀποβαίνει ὅλως δυσχερὲς ὅταν ἀπαντᾶ καὶ εἰς θρησκευτικοὺς θεσμούς, οἱ ὁποῖοι κρίνονται συνήθως, ὡς μὴ ὤφελεν, ἀνηλεῶς, ὑπὸ μάλιστα χειροτέρων.
Οὕτως, μετὰ τὸ μέγα σκάνδαλον τῆς Ρ/Καθολικῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν Γερμανίαν, ἤρχισαν νὰ ἐρευνοῦν τὴν ἔκτασιν τῆς σεξουαλικῆς παρενοχλήσεως ἐντὸς αὐτῆς. Μετὰ δὲ δύο ἔτη ἑνὸς προγράμματος, ἐξήχθησαν ἀξιολογήσεις ἐκ τῶν ἤδη ἐκδοθεισῶν ἐρευνῶν. Καὶ αὐταὶ δίδουν σαφεῖς ἐνδείξεις περὶ τοῦ κατὰ τί διακρίνεται ἡ Ρ/Καθολικὴ Ἐκκλησία ἀπὸ ἑτέρους μεγάλους θεσμοὺς μὲ σκάνδαλα σεξουαλικῆς παρενοχλήσεως. Τυπικὰ Ρ/Καθολικὸν λοιπὸν τυγχάνει τὸ ὅτι τὰ 80% σχεδὸν τῶν θυμάτων εἶναι ἄρρενα καὶ εἰς νεαρὰν ἡλικίαν (H. Dressing, D. Dölling). Ἐνῶ συνήθως τοῦτο εἶναι διαφορετικόν, τοῦτ' ἔστιν 55% τῶν ἐνοχληθέντων εἰς ἱδρυματικὴν συνάφειαν εἶναι θήλεα.
Καὶ δρᾶσται - ἄνω τῶν 80% πρωτίστως εἶναι κοινοτικοὶ καὶ ἕτεροι ἱερεῖς καὶ οὐχὶ μόνον, τοῦθ' ὅπερ Φραγκῖσκος Α΄ ὁ νέος Πάπας προσπαθεῖ ἐπικινδύνως νὰ ἐξυγιάνει. Αἱ αἰτίαι διὰ τὴν παρενόχλησιν εἶναι διάφοροι: παιδόφιλοι ἀποτελοῦν μόνον τὸ 18%. Ἕτεραι αἰτίαι εἶναι -τμηματικῶς ταυτόχρονοι- αἱ ἐνοχλήσεις τῆς προσωπικότητος, ὁ ἀλκοολισμός, ἡ συναισθηματικὴ καὶ σεξουαλικὴ ἀνωριμότης, οἱ τρόποι διαβιώσεως, τὸ κακὸν παράδειγμα κ.ἄ. Τὰ θύματα δὲ ὑποφέρουν μετὰ ἀπὸ διαταράξεις φόβου καὶ ἀϋπνίας, καταθλίψεως καὶ ἀπομονώσεως. Διὰ τὰ στοιχεῖα αὐτὰ ἔχουν ἀναλυθεῖ 53 μελέται ἐκ διαφόρων χωρῶν καὶ ἐξετασθεῖ 15.000 περιπτώσεις2.
Βεβαίως ἐδῶ δέον νὰ σημειωθεῖ, ὅτι τὰ φαινόμενα ταῦτα δυστυχῶς δὲν ἀπαντοῦν μόνον εἰς τὴν Ρ/Καθολικὴν Ἐκκλησίαν, ἀλλὰ καὶ εἰς ἄλλους θρησκευτικοὺς θεσμοὺς οἱ ὁποῖοι, τοιουτοτρόπως, ἐμπλέκονται μὲ δικαστικὰς ἀγωγὰς ἐκ λόγων οἰκονομικῆς ἐκμεταλλεύσεως ὑπὸ τρίτων, καὶ περιέρχονται εἰς μεγάλην δυσχέρειαν. Ἐκτὸς δὲ τούτου πάντα ταῦτα καταρρακώνουν τὸ κῦρος τῶν θεσμῶν καὶ ἀποτελοῦν ἕναν τῶν σοβαροτέρων λόγων ἀποϊερώσεως τῆς Δύσεως καὶ οὐχὶ μόνον. Ἀλλὰ πέρα βρέχει. Τέλος τοίνυν καλό, ὅλα καλά! (Ende gut, Alles gut). 
__________________________________ 
1- A.-B. Pease, Warum die Frauen nicht zu hören und schlecht einparken, Μόναχο 2005, 282. 
2- -, Opfer sind meistens männlich. Publik-Forum ἀρ. 13 (2016) 38.

10/24/2016

Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25ΕΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Μετά από ομόφωνη Απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, σύσσωμη η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Κρήτης, εκτός του Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίου, κωλυθέντος εκτάκτως, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη το διήμερο, 21 και 22 Οκτωβρίου 2016 και έλαβε μέρος στους εορτασμούς της συμπληρώσεως είκοσι και πέντε (25) ετών Πατριαρχίας της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. 
Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, το Σάββατο, 22 Οκτωβρίου, μετά από την Πατριαρχική Χοροστασία, στην οποία έλαβε μέρος «εν συγχοροστασίᾳ» , έγινε δεκτή από τόν Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, σε κατ’ ιδίαν ακρόαση, καί εξέφρασε την χαρά της Ιεραρχίας, του Ιερού Κλήρου, των Μοναστικών Αδελφοτήτων και του φιλογενούς Κρητικού Λαού για τη συμπλήρωση αυτής της σημαντικής επετείου στη πορεία και μαρτυρία της Μητρός Εκκλησίας, υπέβαλε δέ στον Παναγιώτατο, τα σεβάσματα, την αφοσίωση και την αγάπη του πληρώματος της Εκκλησίας Κρήτης, «ναυαρχίδος» του Πανσέπτου Οικουμενικού Πατριαρχείου. Επίσης, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, παρουσίασε στον Παναγιώτατο το νέο Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλο, ο οποίος έλαβε την Πατριαρχική ευχή στο ξεκίνημα της Αρχιερατικής του Διακονίας. 
Ο Παναγιώτατος εξέφρασε τη χαρά Του για τη συμμετοχή της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου και παραλλήλως διετύπωσε τις ευχαριστίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς την Εκκλησία της Κρήτης, για την ουσιαστική συμβολή της στην πραγματοποίηση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά και την πολύτιμη εν γένει προσφορά και μαρτυρία Της, ευχήθηκε δέ μακρά και πολύκαρπη Αρχιερατεία στο νέο Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλο.
Ηράκλειο, 24 Οκτωβρίου 2016 
Από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας ΚρήτηςΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ


Η τριήμερη επίσκεψη του Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββα στις Βρυξέλλες ολοκληρώθηκε σήμερα 24 Οκτωβρίου 2016 με σημαντικές συναντήσεις. Το πρωί επισκέφθηκε εκ νέου την έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου και Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνελεύσεως Μπενελούξ (CEOB-OBB) Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βελγίου κ. Αθηναγόρα και δύο μέλη αυτής, τον Πανιερώτατο Αρχιεπίσκοπο κ. Σίμωνα του Πατριαρχείου Μόσχας και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο κ. Δοσίθεο του Πατριαρχείου Γεωργίας. 


Κατά τη συνάντηση παρίσταντο επίσης ο Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου κ. Παναγιώτης Μοσχονάς, Γραμματεύς της Επισκοπικής Συνελεύσεως, καθώς και κληρικοί του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου Μόσχας και της Εκκλησίας Πολωνίας. Κατά τη συνάντηση που έγινε σε πολύ φιλικό και ευχάριστο κλίμα, συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Τονίσθηκε η σημασία της ενότητας της Ορθοδοξίας, ιδιαίτερα μάλιστα μέσα στη Ορθόδοξη Διασπορά. 
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου, ως Πρόεδρος της Επισκοπικής Συνελεύσεως Μπενελούξ, ευχαρίστησε τον Προκαθήμενο της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Πολωνίας και τον ενημέρωσε διεξοδικά τον για το έργο και τις διάφορες δραστηριότητες της Επισκοπικής Συνελεύσεως, αλλά και για τη μαρτυρία ενότητας της Ορθοδοξίας που δίνει αυτή μέσα στην δυτική κοινωνία. Και οι δύο άλλοι αρχιερείς, μέλη της Συνελεύσεως, εξέφρασαν τη χαρά τους για την επίσκεψη του Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Βαρσοβίας τον οποίο και ευχαρίστησαν ενώ δεν παρέλειψαν να αναφερθούν στην αγαστή και πολύτιμη συνεργασία που έχουν μέσα στα πλαίσια της Επισκοπικής Συνελεύσεως με τον Σεβασμ. Μητροπολίτη Βελγίου κ. Αθηναγόρα. 


Ο Μακαριώτατος κ. Σάββας ευχαρίστησε με τη σειρά του για την θερμή υποδοχή και αναφέρθηκε στο πόσο σημαντικό είναι να δίνεται η μαρτυρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας με ενιαία φωνή στον κόσμο, επισημαίνοντας την πολύτιμη συμβολή στην αποστολή αυτή των Ορθοδόξων Επισκοπικών Συνελεύσεων. Ευχήθηκε τη συνέχιση της αποστολής αυτής στον πρόεδρο και τα μέλη. Κατόπιν, επισκέφθηκε την Πρεσβεία της Πολωνίας στις Βρυξέλλες ενώ πριν την αναχώρησή του από το Βέλγιο επισκέφθηκε και κατ΄ιδίαν τον διαμένοντα στις Βρυξέλλες Πανιερώτατο Αρχιεπίσκοπο κ. Σίμωνα του Πατριαρχείου Μόσχας.


ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΣΑΒΒΑ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ΦΩΤΟ)


Με πάσα μεγαλοπρέπεια τελέσθηκε τρισαρχιερατικό συλλείτουργο την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 στον Ιερόν Ναόν της πολωνοφώνου Ενορίαςτου Γενεθλίου της Θεοτόκου Βρυξελλών και η οποία υπάγεται κανονικώς στην Ιερά Μητρόπολη Βελγίου και Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου.
Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββας είχε συλλειτουργούς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βελγίου κ. Αθηναγόρα και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο του Πατριαρχείου Γεωργίας στο Βέλγιο κ. Δοσίθεο. 
Στη Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος ο Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Σταύρος Τριανταφύλλου, οι Πρωτοπρεσβύτεροι Heikki Huttunen, Γενικός Γραμματέας της ΚΕΚ, Andrej KuzmaκαιPawel Cecha, Ιερατικώς Προϊστάμενος του Ιερού Ναού,οι Πρεσβύτεροι Αθανάσιος de Theux και Alexandre Nitchiporuk (Πατριαρχείο Μόσχας), ο Πολωνός Ιερομόναχος Παύλος, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Λουβαίνης, ο Πρωτοδιάκονος του Μητροπολίτου Βαρσοβίας Andrzej Dawidziuk και ο Αρχιδιάκονος της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου Αθανάσιος Τοπαρλάκης. 
Μεγάλο πλήθος πιστών, κυρίως πολωνικής καταγωγής, συνέρρευσε για να συμμετάσχει στη Θεία Λειτουργία και να συναντήσει από κοντά τον σεβαστό Προκαθήμενο της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Πολωνίας.


Μεταξύ άλλων έδωσε το παρών και η Εξοχωτάτη Πρόξενος της Πολωνίας εν Βρυξέλλαις. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους, αλλά κυρίως ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Βελγίου κ. Αθηναγόρα για όλα όσα έχει κάνει για τους ορθοδόξους Πολωνούς, οι οποίοι διαβιούν στο Βέλγιο, καθώς και για τους αγώνες του για την απόκτηση Ιερού Ναού και την καλή εξέλιξη της Ενορίας. Ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη τον Ιούνιο του 2016, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος ανέφερε ως παράδειγμα την πολωνική ενορία των Βρυξελλών για την λύση του προβλήματος της Ορθοδόξου Διασποράς. 
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Ιερατικώς Προϊστάμενο του Ναού, Πρωτοπρεσβύτερο Pawel Cecha και στο σημαντικό ποιμαντικό έργο στην Ενορία του και του απένειμε το χρυσό σταυρό,ως ένδειξη αναγνώρισης του έργου του. 
Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης Βελγίου διεβίβασε τις ευχές της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου προς τον Μακαριώτατο Βαρσοβίας κ. Σάββα και τις πατρικές ευλογίες στην Πολωνική Παροικία των Βρυξελλών, ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο για την επίσκεψή του στην καρδιά της Ευρώπης και του εξέφρασε την μεγάλη του χαρά που βρίσκεται μαζί τους. 
Ακολούθησε δεξίωση για όλους κατά την οποία όλοι οι πιστοί είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον σεβαστό Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Πολωνίας και να του εκφράσουν τη χαρά τους που βρίσκεται μαζί τους στις Βρυξέλλες.


10/23/2016

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ ΣΤΟ ΝΙΧΩΡΙ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ (ΦΩΤΟ)


Σήμερα, Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016, ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος χοροστάτησε κατά την Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό του Αγίου Μεγαλοµάρτυρος Γεωργίου στο Νιχώρι του Βοσπόρου, που είναι Μετόχι του Παναγίου Τάφου, επί τη µνήµη του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου προστάτου και πάτρωνος του Παλαιφάτου Πατριαρχείου Ιεροσολύµων. 
Τον Οικουμενικό Πατριάρχη προσφώνησε ο Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος Νεκτάριος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου στην Πόλη, και δώρισε στον Πατριάρχη μία αρχιερατική βακτηρία εκ μέρους του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Θεοφίλου, για την επέτειο των 25 χρόνων της Πατριαρχίας Του, καθώς και ένα επιγονάτιο, προσωπικό του αφιέρωμα. 
Στην Θεία Λειτουργία παρέστησαν συμπροσευχόμενοι πολλοί Αρχιερείς του Θρόνου που βρίσκονται στην Πόλη για τα 25χρονα του Πατριάρχη, ο πρόεδρος της Κοινότητος Νεοχωρίου, Άρχων Μ. Χαρτοφύλαξ της Μ.τ.Χ.Ε. Παντελεήμων Βίγκας, μοναχοί, εκπρόσωποι Ιμβριακών Σωματείων και πολλοί πιστοί. 
Ανάμεσά τους και πολλά παιδιά, τα οποία φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο του Νεοχωρίου (που λειτουργεί από πέρυσι ως αγγλικό κολλέγιο), και η Κοινότητα τους μοίρασε σταυρουδάκια με αφορμή το νέο σχολικό έτος. 
Aκολούθησε δεξίωση στον αυλόγυρο του Μετοχίου και γεύμα στο παραθαλάσσιο εστιατόριο της Κοινότητος Νεοχωρίου.


Σύμφωνα με σχετικό ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου: 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, πρώτου Ἱεράρχου Ἱεροσολύμων, προσκληθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, Ἐπιτρόπου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Μετοχίῳ αὐτοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Θρονικῆς ἑορτῆς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τήν Κυριακήν, 23ην Ὀκτωβρίου. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Νήφων. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας καί Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Θεουπόλεως κ. Παντελήμων, Ἀμορίου κ. Νικηφόρος καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Αὐστραλίας. 
Ἐν τῷ τέλει ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος ὅστις διεβίβασε τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν καί τάς εὐχάς τῆς Α. Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου Γ´καί προσέφερεν ἐκ μέρους Αὐτοῦ δῶρον εἰς τόν Παναγιώτατον, ἀντιφωνήσαντα καταλλήλως. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 23ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον καί συνεχάρη καί ηὐχήθη αὐτῷ ἀδελφικῶς τά εἰκότα. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ ἀγαγόντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, τήν Κυριακήν, 23ην Ὀκτωβρίου.


Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ


Αλέξανδρος Κ. Παπαδερός
Με ομότροπο του θείου Παύλου ζήλο αποστολικό και ακμαίο φρόνημα ο ακαταπόνητος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά τη διάρκεια των 25 χρόνων της πολλαπλώς ευλογημένης Πατριαρχίας του περιήλθε πάλιν και πολλάκις όλη την οικουμένη, ως διαπρύσιος κήρυκας της υγιαίνουσας ευαγγελικής διδασκαλίας της Ορθοδοξίας (πρβλ. Τίτ. 2, 1) και των επιταγών του παρόντος. Ο εκάστοτε και εκασταχού Ευρωκλύδων ουδέποτε τον αποθάρρυνε. 
Στη μνήμη μας καταγράφονται κατά το πλείστον οι οικολογικές πορείες του ακόμη και σε δυσπρόσιτα μέρη της γης, όπου παρατηρούνται καταστροφικές παρεμβάσεις της ανθρώπινης απληστίας και ανευθυνότητας, οι οραματικές πανορθόδοξες και πολυεπίπεδες οικουμενικές δράσεις του, οι ευθαρσείς παρουσίες του σε παλάτια βασιλέων και σε κέντρα υψηλής πολιτικής ευθύνης, ιδιαίτερα στην ήπειρό μας, την οποία πλήττει με αυξανόμενη σφοδρότητα ο δικός της τυφωνικός «Ευρωκλύδων». Παραβλέπουμε όμως ενίοτε ή πάντως δεν αξιολογούμε σωστά την ποιμαντική αξία επισκέψεών του σε τόπους μικρού λείμματος, μάλιστα σε τόπους καθαγιασμένους από τη διέλευση αγίων προσώπων και μάλιστα Αποστόλων. Αναφερόμεθα παραδειγματικά στο ιστορικό γεγονός, ότι υπήρξε ο πρώτος Πατριάρχης, που επισκέφθηκε την ευρισκόμενη στα νότια του νομού Χανίων νήσο Γαύδο, η οποία υπάγεται εκκλησιαστικώς στην Ι. Μητρόπολή μας Κισάμου και Σελίνου (19 Ιουνίου 2002). Στο ναό του Αποστόλου Παύλου ευλόγησε τους λιγοστούς κατοίκους της και αποκάλυψε αναθηματική στήλη που είχαμε σχεδιάσει στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, της οποίας Ακαδημίας τυγχάνει Εταίρος και πνευματικός προστάτης, την περιβάλλει με πατρική στοργή και την τίμησε πρόσφατα με την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Εκκλησίας μας.  
Είθε, Παναγιώτατε, να είναι και τα υπόλοιπα έτη της Πατριαρχίας Σας πολλά και πλουσίως επίσης ευλογημένα παρά Κυρίου. 
Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο στη συνέχεια 

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 25ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΘΡΟΝΟ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ 25η ἐπέτειος ἀπό τῆς ἐκλογῆς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον. 
Τό Σάββατον, 22αν Ὀκτωβρίου, ἡμέραν καθ᾿ ἥν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, συνεπλήρωσεν 25 ἔτη ἀπό τῆς χάριτι Θεοῦ ἐκλογῆς Αὐτοῦ εἰς τόν πρῶτον Θρόνον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἑώρτασε τήν ἐπέτειον ταύτην ἐν δοξολογίᾳ πρός τόν Θεόν κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Θείαν Λειτουργίαν καθ᾿ ἥν ἐχοροστάτησε. 
Μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, Σύμης κ. Χρυσόστομος, Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, Ξάνθης κ. Παντελεήμων, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Συνάδων κ. Διονύσιος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Ρόδου κ. Κύριλλος, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Φωκίδος κ. Θεόκτιστος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος καί ὁ Πανιερ. Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, Μητροπολῖται Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος, ἐκπροσωπῶν τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου, Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων, Λαμψάκου κ. Μακάριος, Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῶν ἐν τῇ Πόλει ΡΚαθολικῶν κ. Ruben Tierrablanca, Κληρικοί τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς, τῶν παρακειμένων αὐτῇ Ἱ. Μητροπόλεων καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Μοναχοί καί Μοναχαί, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐκπροσώπου τῆς Ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐσταθίου Λιανοῦ- Λιάντη, Εἰδικοῦ Γραμματέως θρησκευτικῆς καί πολιτιστικῆς διπλωματίας τοῦ Ὑπουργείου, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἄδωνις Γεωργιάδης, πρῴην Ὑπουργός, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Κόμματος τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως «ΝέαΔημοκρατία», ἐκπροσωπῶν αὐτό, οἱ Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Πρέσβυς, Γεν. Πρόξενος ἐνταῦθα, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Δανάης Βασιλάκη καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Γαϊτάνη, Προξένων, ἡ Εὐγεν. κ. Παρασκευή Χαριτίδου, Πρόξενος ἐν Ἀδριανουπόλει, ὁ Σοφολ. κ. Hajj Dede Edmond Brahimaj, Ἀρχηγός τῆς Κοινότητος τῶν ἐν Ἀλβανίᾳ Bektaşi, οἱ οἰκογενεῖς τοῦ Παναγιωτάτου, τά Διοικητικά Συμβούλια τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν καί τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης καί πλῆθος πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, τήν Α. Θ. Παναγιότητα προσεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐκ μέρους τῆς Σεβασμίας Ἱεραρχίας, καί ἀκολούθως ἀπήντησεν ὁ Παναγιώτατος Ὅστις ἀνεφέρθη εἴς τινα ἐκ τῶν μεγάλων γεγονότων τῆς ζωῆς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας κατά τήν ἕως σήμερον πρωθιεραρχίαν Του, εὐχαριστήσας δέ καί τούς παρόντας ἀδελφούς Ἱεράρχας καί λοιπούς ἐπισήμους διά τήν συμπροσευχήν των καί τάς πρός Αὐτόν τιμητικάς ἐκδηλώσεις των.
Ἐπί τῇ εὐσήμῳ ταύτῃ ἡμέρᾳ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐδέχθη ἐν τῷ Ἐπισήμῳ Αὐτῆς Γραφείῳ τά ἑόρτια συγχαρητήρια τῆς ἐνταῦθα Σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, ἡ ὁποία καί προσέφερεν Αὐτῇ ἱεράν εἰκόνα τῶν κατά τό διάστημα τῆς 25ετοῦς Πατριαρχίας Του καταταγέντων εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας Ἁγίων. Ἐν συνεχείᾳ δέ ἐδέχθη καί τούς Ἱεράρχας τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης μέ ἐπικεφαλῆς τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον καί ἀντηλλάγησαν μεταξύ αὐτῶν προσφωνήσεις. 
Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας παρετέθη ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Swiss» εὐλογηθέν ὑπ᾿Αὐτοῦ. Ἐν ἀρχῇ τοῦ γεύματος ὁ Ἐξοχ. Ὑφυπουργός κ. Ἰ. Ἀμανατίδης ἀνέγνω συγχαρητήριον γράμμα τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ κ. Ἀλεξίου Τσίπρα καί προσέφερε τῷ Πατριάρχῃ ἀρχιερατικόν ἐγκόλπιον. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 21ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί παρηκολούθησε τήν ὑπό τοῦ Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων τῆς Πόλεως διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν «Ἡ παιδεία στήνἼμβρο», τήν ὁποίαν κατέκλεισε διά ὁμιλίας Αὐτοῦ. 
Ὡσαύτως, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 22ας ἰδίου, ὁ Πατριάρχης παρηκολούθησεν ἐν τῷ αὐτῷ Μεγάρῳ τήν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων διοργανωθεῖσαν συναυλίαν τῆς ὑψιφώνου Esra Özbir και τοῦ πιανίστα Barış Büyükyıldırım. Ἀμφότεραι αἱ ἐκδηλώσεις ἐγένοντο προς τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου ἐπί τῇ ὡς ἄνωχαρμοσύνῳ ἐπετείῳ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τους Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, και τον πρότριτα χειρονηθέντα ὑπ᾿ αὐτοῦ νέον Μητροπολίτην Ἱεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλον, εἰς ὅν ηὐχήθη εὐλογημένην ποιμαντορίαν, και τους Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Πορφύριον Ἀγγελάκην καί κ. Φιλάρετον Ζαχαριουδάκην. 
- Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν: α) Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Παναγιώτου Χαρίτογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος, καί τῆς ὑπό την ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆςαὐτῆς, β) τοῦ Αἰδεσιμ. Σακελλαρίου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου καί γ) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Εὐαγγέλου Γρηγοριάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, καί τῆς ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονος Ντουβαρτζῆ, Ἀντιπροέδρου, Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς πανηγύρεσι τῶν Ἱ. Ναῶν τῶν ὡς ἄνω Κοινοτήτων. 
- Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Ρόδου κ. Κύριλλον, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν καί Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Παϊσίου Jung, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Σκέπης,καί κ. Παϊσίου Λαρεντζάκη, τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννου Νικολίτση, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ζωγραφιᾶς, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Mihailo Popoviç, Dominik Orischnik καί τοῦ Μουσικολ. κ. Δημητρίου Ἀποστολάκη, Πρωτοψάλτου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονα, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λαμψάκου κ. Μακάριον, ἐξ Ἑλβετίας. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς και Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀντύπαν Νικηταρᾶν, Προηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Πάτμου. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γερβάσιον Κούτσουραν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χαραλάμπην Nichev, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βιδινίου τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Κοτσᾶτον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Σοφολ. κ. Hajj Dede Edmond Brahimaj, Ἀρχηγόν τῆς Κοινότητος τῶν ἐν Ἀλβανίᾳ Bektaşi , μετά συνεργατῶν αὐτοῦ. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργον Παυλῆν, Δημοτικόν Σύμβουλον Λέρου, Εὐθύμιον Χρυσούλην καί Νικόλαον Ἰγνατίδην, Δημοσιογράφον. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παῦλον Σταματίδην, Πρόεδρον τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης, καί Γεώργιον Χριστοφορίδην, Ἀντιπρόεδρoν, καί τήν Εὐγεν. κ. Καλλιόπην Κανάκη, Γραμματέα. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ διοργανουμένης ἐκθέσεως «Μπιενάλε», τήν Πέμπτην, 20ήν Ὀκτωβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτουκ. Χρυσάνθου Δημητριάδου, κατά το ὑπό τοῦ Κόμματος τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως τῆς Τουρκίας C.H.P. παρατεθέν δεῖπνον, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἀρχηγοῦ αὐτοῦ Ἐξοχ. κ. Kemal Kılıçdaroğlu, εἰς το ἐν Yeşilköy ξενοδοχεῖον «WOW», την Παρασκευήν, 21ην ἰδίου.

10/22/2016

ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ: "Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι στυλοβάτης σοφίας και διαφωτισμού για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο"Με λόγια που αποπνέουν σεβασμό και αναγνώριση του πολυσχιδούς έργου του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο αμερικανός πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα, σε επιστολή του προς τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας του δίνει εγκάρδιες ευχές για τη συμπλήρωση 25 ετών στο πηδάλιο της Πρωτόθρονης Εκκλησίας. 
Η επιστολή που παρουσιάζει σήμερα το CNN Greece εστάλη από το Λευκό Οίκο στις 20 Οκτωβρίου 2016 και έχει ως εξής: 
«Αποδίδω φόρο τιμής στον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για τη συμπλήρωση των 25 ετών από την εκλογή του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Καθοδηγούμενος από τις διδαχές της πίστης του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι στυλοβάτης σοφίας και διαφωτισμού για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Το ακατάπαυστο έργο του που αφορά, την προώθηση της ειρήνης και της αδελφοσύνης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ελευθερίες και την υποστήριξη των προσφύγων, μας ενθαρρύνει να φροντίζουμε για τον πλανήτη που ζούμε. Έχει βοηθήσει να ξεπεράσουμε τις διαφορές και όλα όσα κρατούν μακριά τους ανθρώπους διαμέσου της ιστορίας. 
Στην επίκεντρο των προσπαθειών του βρίσκεται η θεμελιώδης αλήθεια για την ανθρωπότητά μας: ότι είναι ιερή υποχρέωσή μας να αναλώσουμε τον χρόνο μας εδώ, στη γη,όλοι μαζί για να σφυρηλατήσουμε ένα λαμπρό μέλλον για όλους – συμπεριλαμβανομένων και των μελλοντικών γενεών. Ελπίζω ότι τα χρόνια που θα έρθουν να φέρουν συνεχόμενες ευλογίες στη διακονία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και στέλνω τις καλύτερες ευχές μου για το ξεχωριστό αυτό ορόσημο».

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΛΓΙΟΥ


Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββας αφίχθηκε στο Βέλγιο το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016 για τριήμερη επίσκεψη στην Ιερά Μητρόπολη Βελγίου. Την ίδια ημέρα συνάντησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βελγίου κ. Αθηναγόρα στην έδρα του, στις Βρυξέλλες.
Η συνάντηση μεταξύ των Μητροπολιτών Σάββα και Αθηναγόρου διήρκεσε αρκετή ώρα και οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν σε πολύ φιλική ατμόσφαιρα,σχετικά με την πολωνόφωνη ορθόδοξη Ενορία των Βρυξελλών, η οποία ανήκει κανονικώς στην Ιερά Μητρόπολη Βελγίου και Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου. 
Ο Μακαριώτατος Προκαθήμενος της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Πολωνίας, συνοδευόμενος από τον Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερο Δρ. AndrejKuzma, τον Ιερολογιώτατο Πρωτοδιάκονο AndrzejDawidziuk και τον δημοσιογράφο Δρ. JaroslawCharkiewicz, βρίσκεται στις Βρυξέλλες, ύστερα από δική του επιθυμία, για να επισκεφθεί την ενορία καθώς και τους ορθόδοξους πολωνούς αδελφούς. 
Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 θα συλλειτουργήσουν στον Ιερό Ναό της Γεννήσεως της Θεοτόκου Βρυξελλών, ναός της πολωνοφώνου Ενορίας.


Related Posts with Thumbnails