_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

8/25/2016

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΖΙΚΟ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)


Χρονικόν 
Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως 
εἰς τήν ἐν Κυζίκῳ Ἱεράν Πατριαρχικήν καί 
Σταυροπηγιακήν Μονήν Παναγίας Φανερωμένης 
(22-23 Αὐγούστου 2016) 
Διά δευτέραν φοράν, χάριτι Θεοῦ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τήν Κυζικηνήν Χερσόνησον διά νά προστῇ τῆς Θ. Λειτουργίας εἰς τά ἐρείπια τῆς ἱστορικῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης, κατά τήν ἑόρτιον ἡμέραν αὐτῆς, ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἧς ἡ ἐφέστιος καί ὁμώνυμος θαυματουργός ἱερά εἰκών τῆς Παναγίας φυλάσσεται, ὡς πολύτιμον θησαύρισμα, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ. 
Ὁ Παναγιώτατος ἀνεχώρησεν ἀτμοπλοϊκῶς τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 22ας Αὐγούστου 2016, ἐκ τῆς Πόλεως διά τόν λιμένα τῆς Πανόρμου (Bandırma). Τόν Σεπτόν Προκαθήμενον συνώδευον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, καί οἱ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος, Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων, Τριτεύων κ. Νήφων καί Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.
Ἐκ τῆς Πανόρμου ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εἰς Ἀρτάκην (Erdek) ἔνθεν περιηγήθη τήν εὐρυτέραν περιοχήν τῆς Δυτικῆς πλευρᾶς τῆς Χερσονήσου, ξεναγηθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου εἰς ἐρείπια - κατάλοιπα παλαιῶν Ὀρθοδόξων Ναῶν καί Μονῶν (Παναγίας Χαρακίου, Ἁγίου Δημητρίου Κάτω Δρακούντας, Ἁγίου Βασιλείου Κατατόπου, Παναγίας Λεβεντιανῆς καί Ἁγίας Τριάδος Ἀτζιπότου). Τό ἑσπέρας ἐδείπνησεν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «GRAND ASYA», ἔνθα καί κατέλυσε.

 

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Τρίτης, 23ης τ.μ., ὁ Πατριάρχης, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν προμνημονευθέντων συνοδῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν χῶρον τοῦ ποτε περικαλλοῦς Καθολικοῦ τοῦ Πατριαρχικοῦ τούτου Σταυροπηγίου. Εἰς τήν ὁμιλίαν Αὐτοῦ ὁ Παναγιώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν μοναδικότητα καί τήν ἱερότητα τοῦ παντίμου προσώπου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, προσέτι δέ διά λίαν συγκινητικῶν λόγων ἐξῇρε τήν εὐσέβειαν τῶν Κυζικηνῶν, τῶν Ἀρτακηνῶν καί τῶν Περαμηνῶν προγόνων, ἀναφερθείς ἐν συντομίᾳ, μεταξύ ἄλλων, καί εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ θεομητορικοῦ τούτου παλλαδίου καί ἐπισημάνας τήν ἱεράν ὑποχρέωσιν πάντων τῶν ἐπιγενομένων ὅπως διασώζουν, ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, τάς παραδόσεις, τά ἤθη καί τά ἔθιμα τῶν προαπελθόντων πατέρων των. Εἰς τό τέλος ὡμίλησε δι’ ὀλίγων καί εἰς τήν τουρκικήν γλῶσσαν διά τήν ἀνάγκην ἀφ’ ἑνός μέν σφυρηλατήσεως τῆς ἑνότητος καί τοῦ ἀμοιβαίου σεβασμοῦ μεταξύ τῶν ἀνθρώπων ἐντός τῆς σημερινῆς παγκοσμίου ἀναταραχῆς, ἀφ’ ἑτέρου δέ ὑπερβάσεως τῆς τρομοκρατίας. Ἐπί πλέον, ηὐχαρίστησε τάς τοπικάς ἀρχάς τοῦτο μέν διά τήν παροχήν, καί ἐφέτος, τῆς νενομισμένης πρός τέλεσιν τῆς Θ. Λειτουργίας ἀδείας, τοῦτο δέ διά τήν ἐγκάρδιον ὑποδοχήν πρός τόν ἴδιον καί τούς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ προσκυνητάς, ὡς καί διά τά γενόμενα ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ καί περί αὐτήν τεχνικά ἔργα, διά νά δυνηθοῦν οὗτοι νά ἐκκλησιασθοῦν καί προσευχηθοῦν ἐν αὐτῇ. Τέλος, ηὐχήθη ὅπως καί τοῦ χρόνου δοθῇ καί πάλιν ἡ δυνατότης συναντήσεως πάντων τῶν παρευρεθέντων ἐν τῷ αὐτῷ χώρῳ, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς θεομητορικῆς ταύτης πανηγύρεως.


Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νικάνωρ Παπανικολάου, Ἡγούμενος τῆς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ, ἄλλοι κληρικοί, ἡ ἐν Σμύρνῃ Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος Εὐγεν. κ. Ἀργυρώ Παπούλια, Ἄρχοντες ὀφφικιάλιοι, ἡ Προϊσταμένη τῆς ἐν Ἀσπροβάλτᾳ Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Λυδία ἡ Φιλιππησία» ἀδ. Μαρία Κράλη μετ’ ἄλλων ἀδελφῶν τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ 4Ε, καθώς καί προσκυνηταί ἐκ Νέας Ἀρτάκης Εὐβοίας καί λοιπῶν περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος ὅπου κατέφυγον οἱ ἐκ τῆς Κυζικηνῆς Χερσονήσου κατά τήν ἀνταλλαγήν τῶν πληθυσμῶν ἐκριζωθέντες. Παρέστησαν, ὡσαύτως, ὁ Ἐντιμ. κ. Hüseyin Sarı, Δήμαρχος Ἀρτάκης, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, καθώς καί ἀξιοσημείωτος ἀριθμός ἐντοπίων κατοίκων, οἱ ὁποῖοι παρηκολούθησαν μετά σεβασμοῦ καί πολλῆς διακρίσεως τά γενόμενα. Τήν μεσημβρίαν ὁ Δήμαρχος τῆς Ἀρτάκης παρέθεσε πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου καί τῶν συνοδῶν Του γεῦμα εἰς παραθαλάσσιον ἑστιατόριον τοῦ Δήμου. 
Οὕτως ἐπραγματοποιήθη ἕν ἀκόμη εὐλαβικόν προσκύνημα διά τοῦ ὁποίου κατεκλείσθησαν οἱ ἐφετεινοί ἑορτασμοί τοῦ Αὐγούστου πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 
Ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τά ἴδια αὐθημερόν.

Ο Πατριάρχης στο κοιμητήριο του Χωρίου Κατάτοπος (Οrmanlı)

Ο Πατριάρχης ψάλλων το Απολυτίκιο του Αγίου Δημητρίου
στο Ναό της Δρακούντας

ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ Η ΣΜΥΡΝΗ ΘΑ ΤΙΜΗΣΕΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ


Τον Οκτώβριο η Ορθόδοξη Κοινότητα Σμύρνης θα τιμήσει και θα εορτάσει την συμπλήρωση 25ούς Πατριαρχίας του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου. 
Ο Πατριάρχης θα βρίσκεται στην Σμύρνη το διήμερο 14-15 Οκτωβρίου 2016. Θα είναι ο βασικός εισηγητής στο Διεθνές Συνέδριο που οργανώνεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Σμύρνης, με θέμα: «Εμπόριο και Ειρήνη». 
Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν η Κύπρος και η Ελλάδα. 
Κατά το διήμερο θα πραγματοποιηθούν διάφορες εκδηλώσεις τιμής προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, οι οποίες συνδιοργανώνονται από την Ορθόδοξη Κοινότητα Σμύρνης, το Ελληνικό Γενικό Προξενείο στη Σμύρνη, τον Μητροπολιτικό και τους περιφερειακούς Δήμους της Σμύρνης. 
Θα συμμετάσχουν χορωδίες, μουσικά σχήματα Μικρασιατικών Συλλόγων και φορέων και από τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ


Την Κυριακή 21 και την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016, μία έκπληξη περίμενε τα λιγοστά ορθόδοξα παιδάκια της Κοινότητας της Σμύρνης. 
Από την Δημοτική Βιβλιοθήκη της Χίου «Αδαμάντιος Κοραής», ο πρόεδρος Κώστας Μερούσης μαζί με την προϊσταμένη του ιδρύματος και υπεύθυνη του προγράμματος Άννα Χαζίρη και τη συμβολή του Βουλευτή Χίου Ανδρέα Μιχαηλίδη, βρέθηκαν στην Σμύρνη για να προσφέρουν λίγη χαρά στα μικρά παιδάκια της Ορθόδοξης Κοινότητας. 
Στο κεντρικό αμφιθέατρο του Δήμου, μέσα στον εκθεσιακό χώρο μαζεύτηκαν τα παιδάκια και απόλαυσαν παραμύθια, παιχνίδια, κατασκευές, μουσική, δώρα και πολλή αγάπη που τους προσφέρθηκε από την Δημοτική Βιβλιοθήκη. Παρούσα στο πρόγραμμα ήταν και η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στην Σμύρνη Αργυρώ Παπούλια. 
Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από τα ρωμιόπουλα, παραβρέθηκαν και παιδάκια από Ρωσία, Γεωργία και ντόπια Τουρκάκια. Αυτό το διήμερο ήταν δοκιμαστικό για να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια ένα ευρύτερο πρόγραμμα για τα παιδάκια της Σμύρνης. 
Ο ιερατικώς προϊστάμενος της Κοινότητας Αρχιμ. Κύριλλος Συκής, ευχαρίστησε τους συντελεστές από τη Χίο και μετέφερε τις ευχές, τις ευλογίες και την αγάπη του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και την ευγνωμοσύνη της Ορθόδοξης Κοινότητας Σμύρνης. 


8/24/2016

ΤΑ ΕΝΝΙΑΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΝΙΧΩΡΙ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ (ΦΩΤΟ)


Το Νιχώρι του Βοσπόρου γιόρτασε πανηγυρικά την Απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 
Στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Κουμαριωτίσσης ανήμερα της εορτής, 23 Αυγούστου 2016, τελέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία, κατά την οποία προέστη ο Αρχιγραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Αρχιμ. Βαρθολομαίος. 
Συλλειτούργησε ο ιερατικώς προϊστάμενος της Κοινότητος Νεοχωρίου Αρχιμ. Αγαθάγγελος, Βιβλιοφύλαξ των Πατριαρχείων. 
Ο Πανοσιολ. Αρχιγραμματεύς ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Επιτροπής και τέλεσε την Θεία Λειτουργία. Εξ άλλου είναι αγαπητός στο Νιχώρι επειδή επισκέπτεται την Κοινότητα εδώ και αρκετά χρόνια και μάλιστα κατά το παρελθόν για να εξυπηρετήσει εφημεριακά κενά. 
Στο κήρυγμά του κατά την Θ. Λειτουργία, ο Αρχιγραμματεύς αναφέρθηκε στις θεομητορικές εορτές της Παναγίας και την το σχέση της με την Πόλη. 


Τον Αρχιγραμματέα προσφώνησε ο πρόεδρος της Κοινότητας Λάκης Βίγκας, Άρχων Μ. Χαρτοφύλαξ της Μ.τ.Χ.Ε., κατά την δεξίωση που ακολούθησε στον αυλόγυρο του Ναού. Εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την αγάπη που τρέφει ο Αρχιγραμματέας προς την κοινότητα και έκανε αναφορά στην προσφορά του στην Μεγάλη Εκκλησία δια του αξιώματός του και αναφέρθηκε, επίσης, στον δυναμικό του ρόλο ως αμέσου συνεργάτου του Οικουμενικού Πατριάρχου και την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδοξίας, που συνήλθε στην Κρήτη τον περασμένο Ιούνιο. 
Κατά την δεξίωση μίλησε και ο ιερατικώς προϊστάμενος της Κοινότητας π Αγαθάγγελος. 
Στην αντιφώνηση του ο Αρχιγραμματεύς ευχαρίστησε για την πρόσκληση και αναφέρθηκε λεπτομερώς στην σημασία των αποφάσεων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. 
Το απόγευμα τελέστηκε ο Εσπερινός και ακολούθησε στον αυλόγυρο του Ναού η περιφορά του Επιταφίου της Παναγίας.


ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ (13-20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016)


Χρονικόν ἐπισκέψεως τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εἰς Ἴμβρον 
13-20 Αὐγούστου 2016 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τήν γενέθλιον νῆσον αὐτοῦ Ἴμβρον, μεταξύ 13ης καί 20ῆς Αὐγούστου 2016, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ πανηγυρικοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὡς καί διά νά παραστῇ εἰς τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις διά τήν συμπλήρωσιν 25 ἐτῶν Πατριαρχίας Του, ὀργανωθείσας ὑπό τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ἰμβριακῶν Σωματείων καί τοῦ ἐν τῇ Πόλει Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἰδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ). Σημειωτέον, ὅτι ἡ ἐφετεινή χρονιά σηματοδοτεῖ καί μίαν ἄλλην λίαν ἀξιοσημείωτον ἐπέτειον, ἀφορῶσαν εἰς τήν ἐν γένει ἐκκλησιαστικήν σταδιοδρομίαν τοῦ Σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδοξίας, ἤτοι τήν συμπλήρωσιν 55 ἐτῶν ἀπό τῆς εἰσόδου Του εἰς τάς τάξεις τοῦ ἱεροῦ κλήρου.
Τοιουτοτρόπως, οἱ ἀνά τόν κόσμον διεσπαρμένοι Ἴμβριοι συντοπῖται Του ἔσπευσαν εἰς τά πάτρια ἐδάφη, ἐν συγκινήσει πολλῇ, ὅπως καταθέσουν, ὡς ἐλάχιστον φόρον τιμῆς, τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας των διά τά θαυμαστά ἐπιτεύγματα τοῦ Πατριάρχου των, γενικῶς καί εἰδικώτερον ὑπέρ τῆς κοινῆς πατρίδος, μέ ἀποκορύφωμα τήν ἀναζωογόνησιν τῆς Ρωμαίηκης παιδείας ἐν Ἴμβρῳ καί τήν δι’αὐτῆς συνέχισιν τοῦ πατροπαραδότου πολιτισμοῦ της. 
Ἀναχωρήσας ἐκ Πόλεως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 13ης Αὐγούστου, ἔφθασεν εἰς τόν λιμένα τοῦ Ἁγίου Κηρύκου, ὑπαντηθείς μετ᾽ἐνθουσιωδῶν καί θερμῶν ἐκδηλώσεων χαρᾶς καί ἀγάπης, ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου καί Μύρων κ. Χρυσοστόμου, τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Νήσου, πλείστων μονίμων κατοίκων, ὡς καί παραθεριστῶν Ἰμβρίων ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἐκεῖθεν μετέβη καί προσεκύνησεν εἰς τόν ἐν τῇ πρωτευούσῃ Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἐν τῷ ὁποίῳ εἶχε χειροτονηθῆ διάκονος τήν 13ην Αὐγούστου 1961. 
Μέλη τῆς Συνοδείας τοῦ Παναγιωτάτου ἦσαν οἱ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Νήφων καί Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος-Φωτογράφος, Στέφανος Σάλσμαν, Παναγιώτης Γραφιαδέλης καί Κωνσταντῖνος Ταλιαδοῦρος, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων. 
Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 14ης Αὐγούστου, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε κατά τήν τελεσθεῖσαν Θ. Λειτουργίαν ἐν τῷ προσφάτως ἀνακαινισθέντι ἐν τῇ κώμῃ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, οὗτινος τά θυρανοίξια ἐτέλεσεν Οὗτος τόν παρελθόντα Ἀπρίλιον. Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων γονέων καί ἀδελφῶν τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἰακώβου, ὡς καί ἕτερον ὑπέρ τῶν ἐν τῷ Κοινοτικῷ Κοιμητηρίῳ ἀναπαυομένων συγγενῶν Αὐτοῦ. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως ἐν τῷ φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ, κειμένῳ ἐν τῇ εἰσόδῳ τοῦ ἰδίου χωρίου, ἔνθα παρέστη συμπροσευχόμενος καί ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει ἡμῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας. 


Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 15ην ἰδίου, μεταβάς μετά πάντων τῶν ἀνωτέρω εἰς τήν κώμην τῶν Ἀγριδίων, προέστη τῆς ἐν πάσῃ μεγαλοπρεπείᾳ τελεσθείσης Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ χωρίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου καί Μύρων κ. Χρυσοστόμου. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε διά τήν Παναγίαν, ἀλλά καί διά τήν ἐπ’ἐσχάτων παρατηρουμένην ἀνασυγκρότησιν τῆς Νήσου καί δή τῆς ἐν αὐτῇ ὁμογενειακῆς παιδείας, καί διένειμεν εἰς τούς πολυπληθεῖς πιστούς ἱερά ἐνθύμια. Εἶτα, ηὐλόγησεν ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τοῦ Ναοῦ τά παραδοσιακά ἐδέσματα, συνεχάρη διά συντόμου ὁμιλίας καί ηὐχήθη τούς ἐκκλησιασθέντας καί ἀπέστειλε χαιρετισμόν καί εὐλογίαν πρός τούς ἁπανταχοῦ Ἰμβρίους καί Τενεδίους. Ἠκολούθησεν ἑόρτιον γεῦμα παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννου Καμπούρη, Διευθυντοῦ Σπουδῶν τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ὁμίλου «Σύγχρονο», ἐν τῇ ἐν τῷ αὐτῷ χωρίῳ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 
Τήν ἑπομένην, 16ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης, ἐπραγματοποίησεν ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν πρός τόν Ἔπαρχον τῆς Νήσου Ἐντιμ. κ. Muhittin Gürel, μεθ’οὗ ἔσχεν ἐγκάρδιον ἐπικοινωνίαν. 
Τό άπόγευμα τῆς Τρίτης, 16ης καί τάς πρωϊνάς ὥρας τῆς Τετάρτης 17ης ἰδίου, ἀφίχθησαν εἰς τήν νῆσον, ἐκ Θεσσαλονίκης οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Μιλήτου κ. Ἀπόστολος καί Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Θερμῶν κ. Δημήτριος καί Ἀμορίου κ. Νικηφόρος∙ ἐκ τῆς Πόλεως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός∙ ἐκ δέ τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους οἱ Πανοσιολ. Ἱερομόναχοι π. Γεώργιος καί Εὐδόκιμος Βατοπαιδινοί, ἅπαντες διά νά μετάσχωσιν εἰς τάς διοργανωθείσας, ἐπί τριήμερον, ἐκδηλώσεις τιμῆς ἐπί τῇ συμπληρώσει 25 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκλογῆς καί ἀναρρήσεως τῆς Α.Θ.Παναγιότητος εἰς τόν Πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον. Κατά τό διάστημα τοῦτο ὁ Πατριάρχης οὐδέποτε ἐλησμόνησε τήν μικράν ἰδιαιτέραν πατρίδα Του, παραλλήλως πρός τά λοιπά ὑψηλά καί ὑπεύθυνα Πατριαρχικά καθήκοντα Αὐτοῦ. 
Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 17ης Αὐγούστου, ὁ Σεπτός Προκαθήμενος μετέβη μεθ’ ἁπάσης τῆς τιμίας Συνοδείας Αὐτοῦ, τῶν προσελθόντων Ἁγίων Ἀρχιερέων καί πατέρων, καθώς καί τοῦ Έξοχ. κ. Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος, εἰς τό ἐν τῇ περιοχῇ Βαλανάρι Ἱερόν Ἐξωκκλήσιον τῶν Ἁγίων Ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ, διά νά συμπροσευχηθοῦν κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ. Ἐπηκολούθησε γεῦμα προσφερθέν ὑπό τῶν πανηγυριστῶν κατά τά τοπικά ἔθιμα. 


Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἄπαντες οἱ άνωτέρω μετέβησαν εἰς τά Ἀγρίδια διά νά εὐλογήσῃ διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Του ὁ Πατριάρχης τήν ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Γυμνασίου-Λυκείου διοργανωθεῖσαν πρός τιμήν Του ἐκδήλωσιν. Μετά τάς εἰσαγωγικάς ὁμιλίας καί τούς χαιρετισμούς, προεβλήθη ὀπτικο-ἀκουστικόν ὑλικόν (video), δι΄ οὗ ἐπαρουσιάσθησαν διάφοροι πτυχαί ἐκ τοῦ βίου καί τοῦ πολυσχιδοῦς ἔργου τοῦ τιμωμένου Πατριάρχου. Μετά ταῦτα ἐγένετο ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου μέ τίτλον: «Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης στήν Ἴμβρο», μέ πλείστας φωτογραφίας τῆς Βασιλικῆς Ξεινοῦ, ἐκδοσις τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων, ὡς καί ἑτέρου Λευκώματος τιτλοφορουμένου: «100 λέξεις γιά τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο τόν Ἴμβριο», ἐκδόσεως τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θράκης. Μετά τάς προσφωνήσεις ὑπό τοῦ τε Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου καί τῶν Προέδρων τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων κ. Πάρι Ἀσανάκη καί τῆς ἐν Βορείῳ Ἑλλάδι δραστηριοποιουμένης Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θράκης κ. Παύλου Σταματίδου, ὡς καί ἐκπροσώπων Ἰμβριακῶν Συλλόγων Νοτίου Ἀφρικῆς καί Αὐστραλίας, καί τήν ἀντιφώνησιν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, οἱ παρόντες ἐξεναγήθησαν ἐν τῷ χώρῳ τῆς φωτογραφικῆς ἐκθέσεως διά τήν Ἴμβρον καί ἐπηκολούθησε δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τῶν διοργανωτῶν ἐν ἑστιατορίῳ τῶν Ἀγριδίων. 


Τήν ἐπομένην, Πέμπτην, 18ην Αὐγούστου, ἐτελέσθη ὑπαίθριος Θεία Λειτουργία ἐν τῇ περιοχῇ «Σπηλιά» τῶν Ἀγριδίων, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, εὐλογήσαντος καί ἁγιάσαντος τούς παρισταμένους πιστούς καί ὁμιλήσαντος καταλλήλως. Περατωθείσης τῆς Θείας Λειτουργίας, προσεφέρθη μεσημβρινόν γεῦμα ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου εἰς τό ὑπέροχον τοπίον πού περιβάλλει τόν αἰωνόβιον πλάτανον. 


Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἅπαντες, παρόντος καί τοῦ Δημάρχου τῆς Νήσου Ἐντιμ. κ. Ünal Çetin, συμμετέσχον εἰς τάς διεξαχθείσας ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις εἰς τόν πρό τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἁγίων Θεοδώρων χῶρον, ὅπου ἐγένοντο ἐπίσημοι χαιρετισμοί ὑπό ἐκπροσώπων τῶν ἁρμοδίων Ἰμβριακῶν Σωματείων, ὡς καί ὑπό τῶν Ἐντιμολ. κ.κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος τῆς Μ.τ.Χ.Ε. καί Προέδρου τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συλλόγου Ἴμβρου (ΕΜΣΙ), Ἐλλογιμ. κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου, Προέδρου τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ), Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Φραντζῆ, ἐκπροσώπου τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν, καθώς καί τοῦ κ. Δημητρίου Ζορλοῦ, Προέδρου τοῦ Συλλόγου Προστασίας, Ἀλληλεγγύης καί Βιωσίμου Ἀναπτύξεως Ἴμβρου, ἀναφερθέντων εἰς τήν μεγίστην σημασίαν τῆς ἑορταζομένης ἐπετείου τῆς Α.Θ.Παναγιότητος διά τήν οἰκουμενικήν καί τήν τοπικήν Ἐκκλησίαν καί τόν τόπον τοῦτον, ἐν τῷ ὁποίῳ συνετελεῖται σταδιακῶς καί σταθερῶς ἡ ἀποκατάστασις καί προαγωγή τῆς Ἑλληνογλώσσου Παιδείας καί τοῦ Ρωμαίηκου πολιτισμοῦ. Ἡ ἐκδήλωσις διηνθίσθη διά τῆς ἐκτελέσεως τοπικῶν χορῶν ὑπό τοῦ χορευτικοῦ συγκροτήματος νεολαίας Ἰμβρίων. 


Ἡκολούθησε καλλιτεχνική βραδυά ὑπό τό φῶς τῆς Αὐγουστιάτικης Πανσελήνου, ὑπό τῆς ἐξεχούσης καί πανελληνίου κύρους καλλιτέχνιδος Εὐγεν. κ. Εὐανθίας Ρεμπούτσικα, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτασμῶν διά τά 25 ἔτη τῆς εὐκάρπου καί τετιμημένης πατριαρχίας τοῦ Ἰμβρίου Προκαθημένου. Μετά τό πέρας τῆς συναυλίας, λαβών τόν λόγον ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, κατέθεσεν εἰς τό ὑπερπληρῶσαν τόν πέριξ χῶρον ἀκροατήριον λόγον χαρᾶς καί συγκινήσεως, ἐπευλογῶν τά μέχρι τοῦδε λίαν ἐπιτυχῶς πεπραγμένα, ἐκφράζων, συνάμα, τήν ἐλπίδα διά μίαν μακροπρόθεσμον καί εὐοίωνον προοπτικήν διά τό μέλλον τῆς ἰδιαιτέρας πατρίδος Του, παροτρύνας κυρίως τήν συνέχισιν τῶν κοινῶν προσπαθειῶν καί τῆς δραστηριοποιήσεως τῶν συμπατριωτῶν Του διά τήν ἐπίτευξιν τοῦ ἱεροῦ τούτου στόχου. 


Τήν πρωΐαν τῆς 19ης ἰδίου, ἅπαντες μετέβησαν εἰς τό χωρίον τοῦ Σχοινουδίου, ἔνθα ἡ Σεπτῆ Κορυφή ἐτέλεσε τόν Μικρόν Ἁγιασμόν, δι’ οὗ ἐνεκαινίασεν δύο κτήρια, τοῦτο μέν, τό κείμενον ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης, γνωστόν ὡς «Μητρόπολις» καί ἄρτι ἀνακαινισθέν τῇ γενναιοδώρῳ προσφορᾷ τοῦ ἐν Η.Π.Α. διαβιοῦντος, Ἰμβρίου ἐπιχειρηματίου Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Ξεινοῦ, τοῦτο δέ, τήν προσφάτως ἀνακατασκευασθεῖσαν τῇ ἀρωγῇ τοῦ Δήμου Νέας Σμύρνης καί τῇ ὑλικῇ συμβολῇ τοῦ συμπατριώτου Ἐντιμ. κ. Τάκη Κοτζίνη ἕδραν τοῦ ἀρτισυστάτου Συλλόγου Ἀλληλεγγύης καί Ἀλληλοβοηθείας Σχοινουδίου. Ἀκολούθως, ὡμίλησαν ὁ Πρόεδρος αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάος Λαφιατῆς, ὅστις καί ἀνεφέρθη εἰς τό ἱστορικόν τῆς ἱδρύσεως καί τούς ἐν γένει στόχους τοῦ εἰρημένου Συλλόγου, καί ὁ Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιος Ξεινός μέ θέμα: «Συλλογική Δράση στό Σχοινούδι καί Κοινωνικός Μετασχηματισμός τήν Δεκαετία 1940-1950». 


Ἐν συνεχείᾳ ἔλαβον τόν λόγον ὁ Δήμαρχος Νέας Σμύρνης Ἐντιμ. κ. Σταῦρος Τζουλάκης, ὅστις προσῆλθεν εἰς τήν Νῆσον μεθ’ ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐκφράζων τήν χαράν καί τά κατακλύζοντα τήν ψυχήν του αἰσθήματα ἱκανοποιήσεως διά τήν παρουσίαν του εἰς τόν εὐλογημένον τοῦτον τόπον, ἐπαναλαμβάνων δέ, διά μίαν εἰσέτι φοράν, τήν συνεχῆ στήριξιν πού προτίθεται νά παρέχῃ ὁ ὑπ’ αὐτόν Δῆμος διά τήν ἀναγέννησιν καί ἀνάδειξιν τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τοῦ τόπου. Τέλος, ὡμίλησεν ὁ ἐν τῆ Πόλει Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, ὅστις ἐξέφρασε τόν θαυμασμόν, τήν ἐκτίμησιν καί τόν σεβασμόν του διά τό «μικρόν θαῦμα», ὅπως τό ἐχαρακτήρισε, πού συντελεῖται εἰς αὐτήν τήν, ἄλλοτε ξεχασμένην, γωνίαν τῆς ὑφηλίου, καί κατέκλεισεν ἡ Α.Θ.Παναγιότης. 
Πρό τῆς λήξεως τῆς τελετῆς, ἐγένετο ἡ ἀπονομή τιμητικῆς πλακέτας ὑπό τῶν ἐν Ἀθήναις καί Θεσσαλονίκῃ Συλλόγων, καθώς καί τοῦ τοπικοῦ Συνδέσμου, πρός τούς εὐεργέτας κ.κ. Ἀντώνιον Ξεινόν καί Τάκην Κοτζίνην, εἰς ἀνάμνησιν τῶν εὐγενῶν προσφορῶν των εἰς τό χωρίον τοῦ Σχοινουδίου. 
Τήν ἐπομένην, 20ήν ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνεχώρησε μετά τῆς τιμίας συνοδείας Του ἐκ τῆς Νήσου, προπεμφθείς τιμητικῶς ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί πολλῶν προσκυνητῶν, μέ προορισμόν τήν Πόλιν, εἰς ἥν ἀφίχθη ἀργά τό ἑσπέρας αὐθημερόν.

φωτογραφίες: Ηλίας Κουλουρίδης

8/23/2016

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΚΥΖΙΚΟΥ (ΦΩΤΟ)


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προέστη σήμερα, Τρίτη 23 Αυγούστου 2016, της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας για την εορτή της Αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στα ερείπια της ιστορικής Πατριαρχικής Μονής Φανερωμένης Κυζίκου, συλλειτουργούντων του Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Στεφάνου και του Επισκόπου Αλικαρνασσού Αδριανού. 
Παρών και ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος, ο οποίος είχε αναλάβει την διοργάνωση της πανηγύρεως. 
Δημοσιεύουμε τα πρώτα φωτογραφικά στιγμιότυπα. 


Related Posts with Thumbnails