_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

9/26/2016

Ο ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ


Ἐνθρονιστήριος Λόγος 
τοῦ Μητροπολίτου Σμύρνης Βαρθολομαίου 
(Ἱερός Ναός Ἁγίου Βουκόλου Σμύρνης, 24 Σεπτεμβρίου 2016) 
«Εἰρήνην τήν ἐμήν δίδωμι ὑμῖν∙ οὐ καθώς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγώ δίδωμι ὑμῖν»∙ λέγει διά στόματος Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ ὁ Κύριος (Ἰωάν. ιδ΄, 27). 
 Αὐτήν τήν εἰρήνην, τήν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν, εὐαγγελίζεται θεοπρεπῶς καί ἱερῶς, ὁ μετά φόβου πολλοῦ καί ἐν συντριβῇ καρδίας ἱστάμενος τήν στιγμήν ταύτην ἐπί τοῦ Θρόνου τοῦ Ἁγίου Βουκόλου, Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, Σεβασμιώτατοι Ἱεράρχαι, τίμιον Πρεσβυτέριον, ἐν Χριστῷ Διακονία, Λαέ τοῦ Κυρίου περιούσιε. 
Εὐαγγελίζομαι, λοιπόν, εἰρήνην ἐν ἀγάπῃ καί ἀγάπην ἐν εἰρήνῃ. Αὐτός εἶναι ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος λόγος καί στόχος τοῦ Ὀρθοδόξου Ἐπισκόπου τῆς ἱστορικῆς πόλεως αὐτῆς, ἀπό τῆς ἱερᾶς ταύτης στιγμῆς κατά τήν ὁποίαν παραλαμβάνει ἀπό τόν Ἄγγελον τῆς ἐν Σμύρνῃ Ἐκκλησίας (πρβλ. Ἀποκ. β΄, 8-11) τήν παρακαταθήκην, διά νά τήν φυλάξῃ ἕως τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ», ὅταν καί «θά ἀπαιτηθῇ» αὕτη παρ᾿ ἐμοῦ τοῦ ἐλαχίστου.
Στη συνέχεια ολόκληρη η ομιλία


ΔΩΡΕΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΗΤΡΑΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ


ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
Ὁ Ἄρχων Ἁγιογράφος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ καταξιωμένος λαϊκὸς κυρίως ζωγράφος κ. Ἰωάννης Μητράκας, ἔκαμε τὴν εὐγενῆ χειρονομίαν νὰ δωρήσει εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον κατὰ διαφόρους καιρούς δώδεκα ἔργα του, δείγματα τῆς δεξιοτεχνίας καὶ εὑρηματικότητός του, καὶ τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν ὡς καὶ ἄλλα, σταθμόν πρωτοποριακὸν εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς νεοελληνικῆς εἰκονογραφίας, ἐκπροσωποῦντα τὴν ἐλπιδοφόρον μετανεοβυζαντινὴν κατεύθυνσιν, μακρὰν τῆς ἐκ ποικίλων λόγων ἐπικρατούσης νεοβυζαντινῆς μανιέρας. Ὡσαύτως ἐδώρησεν ἱκανὰ εἰς Ἀρχιερεῖς τοῦ Πατριαρχείου, ὅπως στὸν γράφοντα, στοὺς ἁγίους Πέργης, Φιλαδελφείας, Προύσης κ.ἄ. Ἔργα του ἐπίσης εὑρίσκονται εἰς τὴν Ἱ. Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης καὶ τὴν Ἱ. Μητρόπολιν Χαλκηδόνος.
Τὰ ἔργα αὐτὰ συγκεκριμένως εἶναι τὰ ἀκόλουθα: 
Α- Εἰκόνες ἀναμνηστικαὶ σειρᾶς Γραμματοσήμων ἐπὶ τῇ Δισχιλιετηρίδι τοῦ Χριστιανισμοῦ, τὸ ἔτος 2000: 
1- Ἡ Γέννησις, 2- Ἡ Δοξολογία Ἀγγέλων, 3- Ἡ Θεία Πρόνοια, 4- Ἡ Θεία Μετάληψις, 5- Ὁ Διαθρησκειακὸς Διάλογος, 6- Ἡ Θεία Φώτισις, 7- Ἡ εἰς Αἴγυπτον Φυγή1
Β- Εἰκόνες δωρηθεῖσαι τὸ ἔτος 2014: 
1- ΜΡ ΘΥ, 2- Ἡ προσωπογραφία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, 2- Πυργοδεσπότης κἀγώ εἰμί, 3- Ἡ Κωνσταντινούπολις καὶ ἡ Ἁγία Σοφία σύμβολα Χριστιανοσύνης καὶ Ἑλληνισμοῦ (ταῦρος٭βοῦς + πόρος - Βόσπορος), 4- Ἡ Μάνα. 
Ἐνταῦθα δέον νὰ σημειωθεῖ, ὅτι ἡ πρώτη ὁμὰς λόγῳ ἐλλείψεως καταλλήλου χώρου καὶ τοῦ μεγέθους τῶν ἔργων, μετὰ ἓν διάστημα μερίμνῃ τοῦ γράφοντος, ἀπεστάλησαν περὶ τὸ 2015 καὶ κατόπιν ἱκανῆς, ὡς μὴ ὤφελεν, ταλαιπωρίας κατὰ τὴν μεταφορὰν καὶ δὴ ἐν Ἀλεξανδρουπόλει, εἰς τὸ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχικὸν Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν (Π.Ι.Π.Μ.), τοὺς χώρους τοῦ ὁποίου κοσμοῦν σήμερον, καὶ συγκεκριμμένως τά: Ἡ Δοξολογία Ἀγγέλων, Ὁ Διαθρησκειακὸς Διάλογος, Ἡ Θεία Πρόνοια, Ἡ εἰς Αἴγυπτον Φυγή, ͵Β-2.000 Ἔτη ἐν Χριστῷ καὶ σὺν Χριστῷ, Χριστὸς Γεννᾶται Δοξάσατε (Ἡ Γέννησις), Ἡ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου θεία Εὐλογία, (Ἡ Θεία Μετάληψις), Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Μέγας Ἀρχιερεὺς τῆς Χριστιανοσύνης εὐλογῶν, ἁγιάζων, φωτίζων τοὺς πιστούς (Ἡ Θεία Φώτισις) Πυργοδεσπότης κἀγώ εἰμί. Ἡ εἰκὼν Θεία Φώτισις2 ἐδωρήθη ἀργότερον ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου εἰς τὸν Προύσης Ἐλπιδοφόρον (πρβλ. τὰ ἔγγραφα: Συνολικὸς κατάλογος ἔργων Ἰωάννη Μητράκα στὸ Π.Ι.Π.Μ.). καὶ τὸ ἀπὸ 6.5.2015 εὐχαριστήριον γράμμα τοῦ Διευθυντοῦ αὐτοῦ καθηγ. Γ. Μαρτζέλου. 
Ἐκτὸς τούτου τυγχάνει ἄξιον θαυμασμοῦ, ὅτι κατὰ τὴν ἐξαγωγὴν αὐτῶν ὑπὸ τοῦ καλλιτέχνου ἐκ τοῦ τουρκικοῦ τελωνείου, ἔλαβε χώραν ἕν "θαῦμα" τῆς Παναγίας καθότι τὰ ἔργα αὐτὰ "ἐποχούμενα" ἐπὶ μικρᾶς ἁμάξης "διέβησαν" ἀνενοχλήτως τὴν πύλην ἐξόδου τοῦ ἀεροδρομίου, ὡσὰν νὰ ἤνοιξεν αὕτη δι' αὐτά!, παρὰ τὸ ἐντυπωσιακὸν μέγεθος τῶν διαστάσεών των. 
Ἐπιπλέον δέον νὰ σημειωθεῖ, ὅτι οὐδεὶς νεότερος καλλιτέχνης ἐδώρησεν τόσα ἔργα εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, γνωστοῦ ὄντος, ὅτι οὗτοι εἶναι λίαν φειδωλοί πρὸς τοῦτο. Διὰ πάντα ταῦτα, ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος τοῦ ἀπένειμεν τὸ Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ἁγιογράφου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου (2000). 
Τέλος δέον νὰ τονισθεῖ, ὅτι μέγας ἀριθμὸς ἔργων τοῦ καλλιτέχνου ἔχει δωρηθεῖ ὑπ' αὐτοῦ καὶ εἰς ἰδιώτας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ὡς ἐκ τούτου δέ, εἶναι ἀφάνταστα δυσχερὴς ὁ καταρτισμὸς ἑνός, ἔστω καὶ μὴ πλήρους, καταλόγου αὐτῶν, ἐφ' ὅσον ὁ καλλιτέχνης δὲν εἶχε τοιοῦτον εἰς τὸ Ἀρχεῖον του. 
__________________________________ 
1- Ἡλιουπόλεως καὶ Θείρων (Χαλκηδόνος), Εἰκονογραφικὲς συνθέσεις σειρᾶς γραμματοσήμων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Ὀρθοδοξία περ. Β΄ 7 (2000) 71-88. Τὸ σύνολο τῶν εἰκόνων τῶν Γραμματοσήμων εἶναι 6 καὶ μία Ἡ εἰς Αἴγυπτον φυγή, δημοσιευθεῖσα εἰς τὸ διαφημιστικὸν δελτάριον τῶν Γραμματοσήμων ὑπὸ τῶν Ἑλληνικῶν Ταχυδρομείων (Ὑπηρεσία Φιλοτελισμοῦ). Τὰ Ἑλληνικὰ Ταχυδρομεῖα, μὲ ἀφορμὴ τὴν συμπλήρωση 25 χρόνων ἀπὸ τὴν ἀνάρρηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου στὸν Πατριαρχικὸ Θρόνο τῆς Κωνσταντινούπολης, τιμοῦν τὸν Προκαθήμενο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Κυκλοφοροῦν τὴν Ἀναμνηστικὴ Σειρὰ Γραμματοσήμων - Φεγιέ: «Βαρθολομαῖος - 25 χρόνια Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης». Κ. Π., Νέα τιμητικὴ σειρὰ γραμματοσήμων, Ἠχὼ ἀρ. 9133, 17.6. (2016) 4. 
2- Τοῦ ἔργου τούτου ὑπάρχουν τρεῖς παραλλαγές (repliques): 1- Μὲ τὴν λευκὴν περιστεράν, 2- Τὴν κυανήν (Φανέρωσις) καὶ 3- Τὴν ἐρυθράν (περιστεράν, τὸ Ἅγιον Πνεῦμα).

9/25/2016

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΕΙΟ


ΣΥΝΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΙΟ 
 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΙΛΙΕΤΙΑ: 
ΚΑΘ' ΟΔΟΝ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
14η Ολομέλεια της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ρωμαιοκαθολικής και της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
21 Σεπτεμβρίου 2016, Κιέτι Ιταλίας 
Μετάφραση: Ιωάννης Λότσιος, Δρ. Θ.

Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΠO ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)


Στον Ιερό Ναό του Αγίου Βουκόλου Σμύρνης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χειροτόνησε σήμερα, Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016, τον Επίσκοπο Ερυθρών Κύριλλο. 
Η πρώτη χειροτονία αρχιερέως μετά την Μικρασιατική Καταστροφή στην Σμύρνη, και ίσως μετά από αιώνες, όπως επεσήμανε ο Πατριάρχης στην ομιλία του, την οποία δημοσιεύουμε εδώ. 

9/24/2016

Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ - 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)


Σήμερα το απόγευμα, Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016, στον Ιερό Ναό Αγίου Βουκόλου Σμύρνης, πραγματοποιήθηκε η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτου Σμύρνης Βαρθολομαίου, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου. 
Εκεί ήταν εκατοντάδες πιστοί από Ελλάδα και Τουρκία, όπως και πολιτικοί των δύο χωρών. Σε αυτή την ιστορική ενθρόνιση του Μητροπολίτου Βαρθολομαίου, ακούστηκε για πρώτη φορά μετά από 94 χρόνια και ο ήχος της καμπάνας που τοποθετήθηκε -με την άδεια των τουρκικών Αρχών- στην ελληνορθόδοξη εκκλησία. 
Η καμπάνα χτύπησε με την άφιξη του Οικουμενικού Πατριάρχου.


Ο νέος Μητροπολίτης Σμύρνης έγινε δεκτός με επιφωνήματα χαράς και την προσφώνηση «Άξιος». Μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο κ. Βαρθολομαίος σημείωσε: 
«Πρόκειται για μια ευλογημένη και συγκινητική στιγμή, καθώς ο Θεός με αξιώνει με απόφαση του Οικουμενικού Πατριάρχου και της Αγίας Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, να έρθω εδώ στη Σμύρνη και παράλληλα προς τα καθήκοντά μου τα οποία θα ασκώ στην Κωνσταντινούπολη, να ασχοληθώ με τις πνευματικές ανάγκες των ορθοδόξων Χριστιανών οι οποίοι διαβιούν σήμερα στη Σμύρνη. Στην ιστορική αυτή πόλη, στην κοιτίδα αυτή του πολιτισμού, του ελληνικού γένους και της Ορθοδόξου εκκλησίας και εν γένει του Χριστιανισμού. Προσεύχομαι ο Άγιος Θεός με τις πρεσβείες των πολιούχων της Σμύρνης του Αγίου Βουκόλου, του Αγίου Πολυκάρπου, της Αγίας Φωτεινής να με στηρίξουν στο έργο μου αυτό». Μιλώντας για το συμβολισμό της διαδοχής ενός μάρτυρα στο θρόνο της Σμύρνης 94 χρόνια μετά ο κ. Βαρθολομαίος δήλωσε «πολύ συγκινημένος». Ενώ απευθυνόμενος στους Σμυρνιούς όπου γης απηύθυνε χαιρετισμό αγάπης. «Τους διαβεβαιώ ότι θα προσεύχομαι γι’ αυτούς και ότι είμαι ανοιχτός σε κάθε ευχή, σε κάθε προσπάθεια που θα βοηθήσει τους ορθοδόξους εδώ στη Σμύρνη». 
Στην ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη την Ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησαν οι υπουργοί Γιάννης Αμανατίδης και Τέρενς Κουίκ. Παρόντες, επίσης: ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης, επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μίνα Κασιμάτη, Ο βουλευτής της Ν.Δ. Χαράλαμπος Αθανασίου, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σκανδαλίδης, ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Κωνσταντίνος Κατσίκης, ο Γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας Γιώργος Καλαντζής και ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Άγκυρα Κυριάκος Λουκάκης με τους γενικούς προξένους της Ελλάδας στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη.
 

Related Posts with Thumbnails